b'Vest63RYLTie43MBLULVest1001VTie23WHTBVest59NVYTie59NVYBLUXURY FABRICS 63'